Privacy Policy

 1. WIE?

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website en in het kader van de hoofdactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is GOLDFINGERS, vertegenwoordigd door Jennifer Bolzinger, eenmanszaak, met zetel te 9990 Maldegem,Thijskensstraat 64B, met ondernemingsnummer BTW BE0683.468.037, te contacteren via info@goldfingers-trainings.be. 

 

De verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy rechten zo goed mogelijk te respecteren. De verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is. 

 1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,… 

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van deze website (contactformulier)

 

 • Naam
 • Voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bericht
 • Gegevens die verwerkt worden door de cookies (zie cookie policy)

 

 1. Persoonsgegevens die -(mogelijks) verwerkt worden in het kader van een vertaalopdracht:

 

 • Contactgegevens
 • Facturatiegegevens
 • Correspondentie
 • Klantenhistoriek
 • Te vertalen documenten

 

 1. Persoonsgegevens die mogelijks verwerkt worden in het kader van taaltrainingen

 

 • Contactgegevens
 • Facturatiegegevens
 • Correspondentie
 • Opleidingsniveau
 • Aanwezigheidslijsten
 • Resultaten

 

 1. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

 

 1. Verwerkingsgronden:

 

We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 

 1. Wettelijke verplichting:

 

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

 

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

 

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

 

 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

 

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren, reageren op een bestelling, onderhandelen;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;

 

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer
 • Uitvoeren van de contractuele opdracht

 

 1. Gerechtvaardigd belang:

 

Het versturen van nieuwsbrieven naar klanten van de onderneming.

 

Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

 

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

 

Het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen.

 

 1. Toestemming:

 

Het versturen van een nieuwsbrief naar niet-klanten van de onderneming.

 

Het plaatsen van foto’s op de website of sociale media-kanalen van de onderneming.

 

 1. Wijze van verwerken

 

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

 

Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR. 

 

Uw persoonsgegevens worden binnen de EU verwerkt. Mocht het voorkomen dat een verwerker de gegevens buiten de EU verwerkt, bijvoorbeeld gegevens opslaat in een datacenter buiten de EU, zullen steeds de passende maatregelen genomen worden om een adequaat beschermingsniveau te garanderen. 

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

“GOLDFINGERS” voorziet passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van haar activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

 

In geen geval kan “GOLDFINGERS” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

 

 1. Rechten van de betrokkenen:

 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “GOLDFINGERS” met uw persoonsgegevens maakt.

 

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “GOLDFINGERS”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “GOLDFINGERS” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde goederen of diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.2 Recht van verzet

 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder meer voor de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang. 

 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 

 

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “GOLDFINGERS” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5 Uitoefening van uw rechten

 

U kan uw rechten uitoefenen door “GOLDFINGERS” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@goldfingers-trainings.be, per post naar GOLDFINGERS tav Jennifer Bolzinger, 9990 Maldegem, Thijskensstraat 64B,of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waardoor u kan geïdentificeerd worden. De identificatiegegevens zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden en onmiddellijk gewist na identificatie.

 

6.6 Automatische beslissingen en profiling

       

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “GOLDFINGERS” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.7 Recht om klacht in te dienen

 

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:contact@apd-gba.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 1. WIJZIGINGEN

 

De Verwerkingsverantwoordelijkebehoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. 

 

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacy beleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

 

 

Deze policy werd laatst gewijzigd op 1 juli 2020

 

 

COOKIE POLICY

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

 

Handelsnaam: GOLDFINGERS

Jennifer Bolzinger

BTW BE0683.468.037

Thijskensstraat 64B

9990 Maldegem

info@goldfingers-trainings.be

 

 

7.1 Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

 

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

 

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

 

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. 

 

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

 

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.


7.2 “GOLDFINGERS” maakt gebruik van volgende cookies:


1)    Noodzakelijke cookies


Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 

***


2)    Functionele cookies


De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

 

***

 

3)    Third party cookies


Deze website maakt gebruik van volgende third party tools:

 

 • Google (Google Analytics):

Google Analytics is een online analysetools verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. 

 

Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Deze cookie werd privacyvriendelijk ingesteld overeenkomstig de handleiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf).

 

Tevens worden cookies geplaatst door Google om video’s op de website via Youtube weer te geven en de statistieken hiervan bij te houden.

 

Google plaatst de volgende cookies:

 

CookieBeschrijvingDuurtijdtype
_gaDeze cookie wordt gebruikt om een beeld te krijgen van het aantal paginabezoeken, sessies en campagne data. De cookies slaan informatie op anonieme wijze op en er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID. 2 jaar

Analytisch 

 

_gidDeze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Het dient tevens om analytische rapporten te creëren van de website. De data die wordt vergaard inzonderheid het aantal paginabezoeken, de bron van de bezoeker en welke pagina’s de bezoekers hebben bezocht, worden in een geanonimiseerde vorm bijgehouden1 dag

Analytisch

 

_gatDeze cookie dient om de hoeveelheid verwerkte data door Google te limiteren bij websites met een hoog surfverkeer.1 minuut

Functioneel

 

 

 

 

7.3 Beheer van cookies

 

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 

 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/


U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 

Bij browser – Microsoft Internet Explorer 

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

 

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.  

 

Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen met de hierboven genoemde contactpersoon.
 

 

Laatst bijgewerkte versie: 01/06/2020