ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, dewelke van toepassing zijn op elk aanbod tot een bemiddelingsopdracht uitgaande van Goldfingers (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Opdrachtgever van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Goldfingers en de Opdrachtgever (hierna “Overeenkomst”) “Bijzondere Voorwaarden”:specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Opdrachtgever en Goldfingers en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden; “Goldfingers”: de eenmanszaak van Jennifer Bolzinger, gevestigd te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96 met KBO-nummer BE 0683.468.037. “Diensten”: de diensten die door Goldfingers worden geleverd in het kader van een Overeenkomst, zoals verder gespecifieerd in de Bijzondere Voorwaarden, zijnde vertalingen, revisie (Goldfingers Translations) en/of taaltrainingen (Goldfingers Trainings); “Opdrachtgever”: de (toekomstige) contractspartij van Goldfingers aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Opdrachtgever verbonden ondernemingen. “Overeenkomst”: wilsovereenstemming tussen de Opdrachtgever en Goldfingers die rechtsgevolgen doet ontstaan en exhaustief is beschreven in de bijzondere en algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst en wijzigingen

1. Ieder Aanbod is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Opdrachtgever. Een Aanbod wordt slechts aanvaard door een schriftelijke ondertekening van de offerte en bezorging aan Jennifer Bolzinger, of door elektronische bevestiging per e-mail naar het adres info@goldfingers-trainings.be. Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 3. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd aan en bevestigd door Goldfingers. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Goldfingers in rekening gebracht worden.  Tevens kan een gevraagde wijziging de leveringstermijn verlengen.

ARTIKEL 3 – Uitvoering van de Diensten

1. Goldfingers heeft het recht om voorschotten of integrale voorafbetaling te vragen voor haar Diensten. 2. Indien de Opdrachtgever om een bepaalde reden een vertaal- of revisieopdracht wenst te annuleren, is de Opdrachtgever de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsook een vergoeding van 15% op het niet uitgevoerde gedeelte, met een minimum van 125 EUR (voor de aanmaak van het dossier en de administratieve opvolging). Goldfingers stelt uiteraard het reeds uitgevoerde werk wel ter beschikking. Aangezien taal subjectief is, zijn er in elke vertaalopdracht twee correctierondes inbegrepen, tenzij anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. 3. Bij taaltrainingen komen Goldfingers en de Opdrachtgever bij de start van de reeks schriftelijk of elektronisch een lessenrooster overeen, zijnde Time Slots. Indien de Opdrachtgever om een bepaalde reden de geplande opleiding op een Time Slot wenst te annuleren of te verdagen op de vooropgestelde data, kan dit tot maximaal 48 uur voor de opleiding is ingepland. Erna kan de opleiding niet langer geannuleerd of gewijzigd worden en wordt de taalopleiding aangerekend conform de Overeenkomst, tenzij schriftelijk of elektronisch akkoord van Goldfingers. Goldfingers verduidelijkt dat de taaltraining maximaal anderhalve maand mag uitlopen na de laatste geplande taaltraining en dat maximaal 1/4 van het totaal aantal lessen vastgelegd in de Timelslots kan verdaagd worden (bv. bij een taaltraining van 16 lessen kunnen maximaal 4 lessen verdaagd worden). De lessen die laattijdig geannuleerd worden, tellen niet mee want die worden aangerekend. Als de Opdrachtgever de uitlooptijd overschrijdt, kan de Opdrachtgever die lessen niet meer opnemen en worden die aangerekend. Indien het Time Slot overschreden wordt, zullen de extra kosten pro rata aangerekend worden. De taaltrainingen zullen live plaatsvinden, tenzij dit door overmacht onmogelijk is (zie artikel 8). In dat geval zullen de taaltrainingen online worden aangeboden op tijdstippen overeengekomen in de Time Slots via het platform Zoom. 4. Goldfingers is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden. Deze derden kunnen evenwel geen wijziging in de Overeenkomst goedkeuren.

ARTIKEL 4 – Ontbinding - betaling

1. De Opdrachtgever erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Goldfingers schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Goldfingers het recht heeft:

  • Niet-betaling door de Opdrachtgever van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde voorschot of restsaldo binnen de 15 dagen na ingebrekestelling door Goldfingers;
  • Faillissement, collectieve schuldenregeling of ontbinding van de Opdrachtgever;
  • Weigering om Diensten af te nemen.

2. De Opdrachtgever is verplicht alle overeenkomstig de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de 15 kalenderdagen na postdatum op de factuur en dit op de zetel van Goldfingers, dit behoudens andersluidende afspraken in de Bijzondere Voorwaarden. 3. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Goldfingers gerechtigd alle leveringen te schorsen. 4. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft Goldfingers van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 120,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van Goldfingers, zal de Opdrachtgever, ingeval hij consument is, gerechtigd zijn op dezelfde schadevergoeding. 5. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming. 6. Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, t.a.v. Goldfingers, verleent de Opdrachtgever een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. 7. Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 8. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken. 9. Het voorleggen door Goldfingers van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Opdrachtgever te bepalen (incl. levering van de Diensten) en het bewijs ervan te leveren. 

ARTIKEL 5 – Aansprakelijkheid

1. Goldfingers verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever informatie te verschaffen met betrekking tot de Overeenkomst. Goldfingers is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Opdrachtgever wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle rechten (incl. intellectuele eigendom) op de aangeleverde tekst en zal Goldfingers integraal vrijwaren indien zij in rechte wordt aangesproken voor gebeurlijke schendingen van regelgeving (bv. intellectuele eigendom). 2. Goldfingers verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Goldfingers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Opdrachtgever beoogde doel (bv. termijn of vooruitgang op taalvlak) en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis. 3.Goldfingers is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is Goldfingers niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, schade door vergissingen, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden in de tekst. Goldfingers is niet aansprakelijk ten aanzien van de Opdrachtgever voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, freelancers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten. 4. In geen enkel geval zal Goldfingers aansprakelijk zijn voor klachten inzake stijl, lay-out, lettertekens, presentatie, kwaliteit of formaat van de drager, software, etc. of verwachtingen bij een taalopleiding. Bij technische vertalingen, juridische vertalingen en andere vertalingen met cijfermateriaal, cijfers, formules, adressen, etc. behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om, eenmaal hij de vertaalde teksten heeft ontvangen, alle cijfers en data in de doeltekst te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te distribueren. De verantwoordelijkheid en het risico van de afgeleverde vertaling vallen ten laste van de Opdrachtgever. 5.Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Goldfingers dringt er echter telkens op aan geen belangrijke stukken via de post te bezorgen. Indien de Opdrachtgever er toch voor kiest om dat om een bepaalde reden toch te doen, gebeurt dat telkens op zijn eigen en exclusie risico. 6. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijk fout of zware fout, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Goldfingers voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het schadegeval. 7. Iedere aanspraak van de Opdrachtgever tot schadevergoeding lastens Goldfingers vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 6 – Klachten en garantie

1. De Opdrachtgever dient de geleverde Diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten per aangetekend schrijven aan Goldfingers worden gemeld binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering. Na die termijn staat de aanvaarding van de Diensten door de Opdrachtgever vast. 2. Indien Goldfingers de klacht gegrond acht en dit schriftelijk of elektronisch bevestigt, beperkt het herstel zich tot de kosteloze heruitvoering van de gebrekkige Dienst.  3. De verplichting tot herstel vervalt ingeval van aanpassingen door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goldfingers. 4. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op generlei wijze op.

ARTIKEL 7 – Varia

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

Artikel 8 - Overmacht

Geen van de partijen zijn aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen van deze Overeenkomst (met uitzondering van de betalingsverplichtingen) die het gevolg is van terrorisme, gasontploffing, pandemieën, ziektes, staking, rellen, vandalisme, brand, overstromingen, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, aardbevingen, faillissement van toeleverancier, gewapende overval, verlies van computerbestanden, hacking of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen (hierna ‘Overmacht). Indien Goldfingers door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard voor meer dan 2 maanden wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien en ingeval van taaltrainingen een online aanbod niet mogelijk is, is Goldfingers gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Goldfingers op betaling door de Opdrachtgever voor reeds door Goldfingers verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.  

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle contracten met Goldfingers en leveringen en werken door Goldfingers is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Goldfingers.